EXTECH Team

  • Ihor Oleksiv
  • Nazar Podolchak
  • Oleh Kuzmin
  • Oleh Duma
  • Roman Shulyar
  • Veronica Karkovska
  • Viktoriya Kharchuk
  • O. Kochynska
  • Lyubomyr Vankoych
  • Yuriy Blynda