EXTECH Team

Ihor Oleksiv

Nazar Podolchak

Oleh Duma

Ivan Zupic

Bertrand Tortellier

Maxim Serpuhov

Pavlo Sheremeta

Iryna Nyenno

Lyubomyr Matsekh-Ukrayinskyy

Oleksandr Krakovetskyi

Tomás Pinho

Oleksandr Dluhopolskyi

Henrik Blomgren

Oleksandr Reminnyi